Statsbudsjettet 2021: Krever tiltak som løfter bergindustrien

Pressemeldinger   •   okt 05, 2020 12:59 CEST

Når regjeringen onsdag fremlegger sitt forslag til Statsbudsjett for 2021, krever Norsk Bergindustri kraftfulle og målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler, metaller og byggeråstoff. Et statlig investeringsfond rettet mot bergindustrien, er prioritert.

Oppdatert statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning («Harde fakta om Mineralnæringen») viser en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019. Det haster å få på plass incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, uttaler generalsekretær Anita Hall.

Derfor forventer vi at regjeringen nå tar kraftfulle grep for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler, metaller og byggeråstoff fremover, uttaler Hall videre.

Norsk Bergindustri ber regjeringen om å prioritere følgende:

Etabler et statlig investeringsfond/selskap: Markedet for å kapitalisere opp potensielt lønnsomme prosjekter er svært krevende. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstart- og driftsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler.

Innføring av en skatterefusjonsordning: Oppstart av ny næring i Norge tar for lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon) og det er forbundet med stor politisk risiko. Fravær av letevirksomhet fører nødvendigvis til fravær av ny mineralindustri. En tidlig skatterefusjon gjør at den økonomiske byrden og kapitalen som bindes ved å starte leteaktivitet reduseres. Vi ser for oss en ordning med refusjon tilsvarende selskapsskattesatsen. Det betyr at selskap som ikke er i skatteposisjon kan velge å få utbetalt fremtidig skattefordel umiddelbart (dvs påfølgende år), tilsvarende ordning som oljebransjen.

Styrking av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): Vi trenger mer kunnskap om Norges mineralressurser for å kunne utvinne mer på en lønnsom og bærekraftig måte. For å få fart på den geofysiske kartleggingen av Norge, krever vi årlige ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner frem til og med 2030. Da kan denne kartleggingen av Norge antakelig fullføres. Dette krever selvsagt en langsiktighet, men til gjengjeld vil dette øke presisjonen og effektiviteten i letevirksomheten, som er positivt for næringen.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Mer informasjon:

Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

Mobil: +47 908 27 041

Epost: ahl@norskbergindustri.no

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Les mer »

Positiv holdning til bergindustrien

Pressemeldinger   •   sep 29, 2020 08:40 CEST

Respons analyse har på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til bergindustrien i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene35 og 36.

Undersøkelsen viser at folk flest er positive til bergindustrien, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall. Nær 2 av 3 svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen. Videre er det hyggelig å konstatere at mange ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge. Spesielt oppleves det som viktig at det benyttes norsk naturstein i bygninger.

Samtidig er det klart at vi også har en jobb å gjøre når det gjelder å øke kunnskapen rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet. Det samme gjelder bergindustriens påvirkning på det ytre miljø (jord, vann, luft).

Per idag er det lav kjennskap til at det jobbes med bærekraft i bergindustrien. Undersøkelsen viser at nær halvparten av de spurte per i dag ikke har noen oppfatning av bærekraftarbeidet.

Dette er for så vidt ikke så overraskende, uttaler Hall videre. Vi står nå i startgropen for å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) her i Norge. Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftarbeidet i bergindustrien.

Når det gjelder bruken av sjødeponi, svarer nær syv av ti at de kjenner til eller har hørt om interessekonflikten rundt bruk av dette. Over halvparten svarer at de ikke støtter bruken av sjødeponi i dag. Samtidig er det verdt å merke seg er at flere enn 2 av 3 kan tenkes å skifte mening dersom forsking/tester viser at det er det beste alternativet og at det ikke påvirker havmiljøet permanent. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i kommunikasjonsarbeidet videre, avslutter Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Mer informasjon:

Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

Mobil: +47 908 27 041

Epost: ah@norskbergindustri.no


Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Les mer »

Tar nye grep for å forbedre miljø- og sosial praksis!

Pressemeldinger   •   sep 08, 2020 12:25 CEST

Den 2.mars var en merkedag i Norsk Bergindustris historie, da avtalen om TSM- TowardsSustainable Mining, ble signert med Mining Association ofCanada under PDAC i Toronto. Nå tar Norsk Bergindustri neste skritt på veien for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen, oppstart av Referansegruppen TSM. Dette rådgivende organet blir en viktig støttespiller i det videre bærekraftarbeidet.


Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deresmedlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Dette arbeidet vil hjelpe virksomhetenes bidrag til den økonomiske og sosiale utviklingen i Norge, samt i lokalsamfunnene der næringen har virksomhet.

TSM er et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftsarbeidet som gjøres blant Norsk Bergindustris medlemmers virksomheter. Det vil bidra sterkt til ytterligere dialog med interessegrupper og lokalsamfunn. Alle resultater publiseres og vil være offentlig tilgjengelig for alle som har interesse for bærekraftsarbeidet til den norske bergindustrien.

Referansegruppen består av personer fra organisasjoner og interessegrupper som har interesse for bergindustriens virksomhet. Det er elleve faste seter i Referansegruppen som besittes av personer frablant annet miljøorganisasjoner, finansbransjen, urbefolkningen, arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, lokalsamfunn og annet næringsliv.

Gruppens medlemmer bidrar med sin ekspertise og kunnskap, samt interessene til den gruppen de representerer. De har den nødvendige respekten og troverdigheten innenfor sinorganisasjon oginteressegruppe til å være en pålitelig representant i Referansegruppen, og de kommuniserer internt om utfordringer som er relevante for Referansegruppen.Deltagere velges av en valgkomitéfor tre år med mulighet for forlengelse.

Referansegruppen skal være så nøytral og uavhengig som mulig av Norsk Bergindustri, og ledes derfor av ekstern person.

Innovasjon, forskning, utdanning og entreprenørskap er helt nødvendig for at mineralske ressurser skal bli en styrke for Norge i fremtiden, ikke minst i en sirkulær økonomi. Dette betyr at de må utvinnes på en bærekraftig måte, og at de må brukes i det ferdige produktet så effektivt og så lenge som mulig, før vi sikrer gjenbruk.Bergindustrien er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på største alvor.

For nærmere informasjon, kontakt:

Anita Hall, GeneralsekretærNorsk Bergindustri

Epost: ah@norskbergindustri.no

Mobil: +47 908 27 041

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Les mer »

Revidert nasjonalbudsjett: Krever tiltak som treffer bergindustrien!

Pressemeldinger   •   mai 12, 2020 07:56 CEST

Krever kraftfull offensiv som treffer bergindustrien

Pressemeldinger   •   mar 27, 2020 10:27 CET

Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Pressemeldinger   •   mar 03, 2020 09:04 CET

Norsk Bergindustri signerte i går avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

Høye forventninger til ny næringsminister

Pressemeldinger   •   jan 27, 2020 14:54 CET

Norsk Bergindustri har høye forventninger til den nye ministeren. Røe Isaksen satte tydelige spor etter seg med blant annet økte bevilgninger til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), tildeling (stadfesting) av driftskonsesjoner for sjødeponi, og iverksatt en etterlengtet gjennomgang av virkemiddelapparatet.

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

Pressemeldinger   •   jan 21, 2020 12:17 CET

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring! Bærekraft og miljøarbeidet har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter. Det er derfor svært gledelig at bransjen nå tar avgjørende grep for å måle sin miljøinnsats, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Vinner av Natursteinprisen 2019

Pressemeldinger   •   okt 16, 2019 23:27 CEST

Norsk Bergindustris Høstmøte 2019 samlet rundt 170 deltakere på Scandic Hotel Nidelven 16. – 17. oktober. Under festmiddagen tirsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2019 offentliggjort.

Generalsekretæren Norsk Bergindustri kommenterer Statsbudsjett for 2020

Pressemeldinger   •   okt 08, 2019 08:47 CEST

I forslag til Statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til å fortsette arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven. Dette følges opp med at det bevilges 3,5 mill. kr mer over driften til Direktoratet for mineralforvaltning. Samtidig er det foreslått at den samlede bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) går ned med om lag 1,1% fra saldert budsjett 2019.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Fagsjef for politikk og samfunn
 • leobs@mpnowlrszykbpoerfvgibcndwjusfhtrcwi.gknofc co
 • 411 07 695

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • ahyx@ntborplsklvbeocrgtsinunduedstporion.nhdo ln
 • 908 27 041

Om Norsk Bergindustri

Sammen skaper vi en bærekraftig mineralnæring for framtiden

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen.
Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen.

Adresse

 • Norsk Bergindustri
 • Næringslivet Hus, Middelthunsgt 27
 • 0362 Postboks 7072 Majorstuen, Oslo
 • Norge